OFERTA

 

Firma oferuje Państwu następujące usługi:

– projektowanie instalacji sanitarnych wewnętrznych (centralnego ogrzewania, wodociągowych, ciepłej wody użytkowej, przeciwpożarowych, kanalizacyjnych, gazowych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych),
– projektowanie instalacji oddymiających wraz z symulacja numeryczną CFD Computional Fluid Dynmics.
– projektowanie sieci oraz przyłączy ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych (sanitarnych, ogólnospławnych, opadowych), gazowych,
– projektowanie wymiennikowni ciepła,
– projektowanie kotłowni wodnych i parowych na paliwo gazowe i stałe,
– projektowanie obiektów inżynierskich takich jak: przepompownie ścieków i wody,
hydrofornie, zbiorniki, oczyszczalnie ścieków, itp,
– opinie techniczne dotyczących możliwości rozbudowy instalacji, przyłączy oraz sieci
ciepłowniczych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych,
– wykonanie projektowanej charakterystyki energetycznej budynku z analizą
ekonomiczną i środowiskową, zużyciem paliw i emisją zanieczyszczeń do atmosfery
przez systemy instalacyjne wraz z pomocą w doborze przegród budowlanych,
– koncepcje i projekty modernizacji, budowy i rozbudowy systemów zaopatrzenia w ciepło, wodę oraz odprowadzenia ścieków,
– nadzór autorski i inwestorski podczas budowy wodociągów, kanalizacji i oczyszczalni ścieków, sieci ciepłowniczych, kotłowni itp.
– doradztwo i nadzór w trakcie rozwiązywania problemów związanych z eksploatacją istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, sieci ciepłowniczych,
– kompleksowa realizacja i koordynacja całego procesu inwestycyjnego od projektu po
wykonawstwo,

Nasza kompleksowa oferta realizacji dokumentacji projektowej może obejmować także:
– wykonanie map sytuacyjno–wysokościowych do celów projektowych,
– wykonanie opinii geotechnicznych, dokumentacji badań podłoża gruntowego, projektu
geotechnicznego,
– wykonanie opinii opłacalności zastosowania kolektorów słonecznych, pomp ciepla itp.
– uzyskanie warunków i uzgodnień od gestorów sieci,
– uzyskanie zgód na wejście w teren działek przez które przebiegać będzie
projektowana infrastruktura (ustanowienie służebności przesyłu),
– uzyskanie decyzji o Ustaleniu Lokalizacji Inwestycji Celu Publicznego (ULICP),
– wykonywanie operatów wodnoprawnych wraz z uzyskaniem pozwoleń
wodnoprawnych,
– uzyskanie opinii technicznej zaopatrzenia wodnego do zewnętrznego i gaszenia
pożaru,
– wykonanie projektów branży drogowej i elektrycznej,
– wykonanie Raportu oraz uzyskanie Decyzji o Środowiskowych Uwarunkowaniach
Zgody na Realizację Przedsięwzięcia,
– wykonanie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót,
– wykonanie przedmiaru robót i kosztorysów.…..

Do każdego zlecenia podchodzimy indywidualnie, szczegółowo analizując technologię przy pomocy której wykonana zostanie instalacja, przyłącze czy sieć wraz z urządzeniami i obiektami, aby zoptymalizować koszty budowy i przede wszystkim późniejszą eksploatację.

Serdecznie zapraszamy do współpracy i skorzystania z naszej wiedzy i doświadczenia…